امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
اخبار > مبانی اخلاق حرفه ای در سازمان-بخش 10..The theoretical basis of professional ethics in the organization - Part 10


  چاپ        ارسال به دوست

مبانی اخلاق حرفه ای در سازمان-بخش 10..The theoretical basis of professional ethics in the organization - Part 10


 

از دیدگاه شهید مطهری خوبی و بدی همچون هستی و نیستی است؛ بلکه اساساً خوبی، ‏عین هستی و بدی، عین نیستی است. هر جا که سخن از بدی می‏رود، حتماً پای یک نیستی و فقدان در کار است. بدی یا خودش از نوع نیستی است و یا هستی است که مستلزم نوعی نیستی است؛ یعنی موجودی است کهخودش از آن جهت که خودش است، خوب است و از آن جهت بد است که مستلزم یک‏ نیستی است و تنها از آن جهت که مستلزم نیستی است، بد است، نه از جهت دیگر. ما نادانی، فقر و مرگ را بد می‏دانیم. این­ها ذاتاً نیستی و عد‏مند. گزندگان، درندگان، میکرب‏ها و آفت‏ها را بد می‏دانیم. این‌­ها ذاتاً نیستی نیستند؛ بلکه ‏هستی‏هایی هستند که مستلزم نیستی وعدمند. نادانی، فقدان و نبود علم است. علم، یک واقعیت و کمالحقیقی است؛ ولی جهل و نادانی واقعیت نیست. (مطهری، 1377)در مورد کارهای اخلاقی و صفات زشت نیز جریان از همین قرار است. ظلم بد است؛ زیرا حقّ مظلوم را پایمال‏ می‏کند. حقّ چیزی است که یک موجود استحقاق آن را دارد و باید آن را دریافت کند؛ مثلاً علم برای انسان یک کمال‏است که استعداد انسانی، آن را می‏طلبد و به سوی آن رهسپار است و به همین دلیل، استحقاق آن را دارد. اگر حقّ ‏آموزش را از کسی سلب کنند و به او اجازه تعلیم ندهند، ظلم و بد است؛ زیرا مانع کمال و موجب فقدان شده است.(مطهری، 1377)

لذا استاد مطهری اخلاق را از مقوله پرستش می­داند. انسان دارای دو نوع شعور ظاهر و شعور باطن(شعور مغفول عنه) است. کار اخلاقی که انسان خودآگاه یا ناخود آگاه انجام می­دهد، نوعی پرستش در آن نهفته است، منتهی تفاوت انسان­ها در خداشناسی، در مرحله آگاهانه است. (رضا زاده خسرویه، 1386)پیغمبران برای همین آمده­اند. برای اینکه ما را به فطرت خودمان سوق دهند و آن شعور ناآگاه و آن امر فطری را تبدیل به یک امر آگاهانه نمایند.(شهید مطهری، 1372)در انتهای این بخش دسته­بندی فرل و فردریش در حوزه­ی فلسفه­ی اخلاق در جدول بعد ارائه شده است:

 

1: دسته­بندی فرل و فردریش در حوزه­ی فلسفه­ی اخلاق

نوع فلسفه اخلاقی

شرح

اخلاق بایسته ­شناسانه

متمرکز بر نگهداری حقوق فردی و انگیزش، قصد و نیات و ارزشهای دارند که در یک رفتار راهنمای انتخاب انسان است. البته بدون اینکه توجه خاص به نتایج آن داشته باشد. این فلسفه بر این پیش فرض استوار است که افراد حقوق مطلق مشخصی دارند که می­بایست حریم آنها حفظ شود

اخلاق غائی

فلسفه اخلاق غایت­گرا تبیین می­کند که کنش­هایی اخلاقاَ درست هستند که به نتایج مطلوبی نظیر منفعت و اغناء علایق منجر شوند

اخلاق فضیلت محور

فرض می­کند که اصول اخلاقی برای یک وضعیت مشخص را می­توان برمبنای ساختارهایی توصیف کرد که در پاسخ به فرمهای فرهنگی پویا، قوانین یا برای افراد مختلف تغییر نمی­کنند. سوالات عینی اخلاقی به این شکل طرح می­شوند: که آیا یک شخص تصمیم یا ویژگی ”اخلاقی خوبی“ که مناسب این وضعیت بوده اتخاذ نموده است

فلسفه خود بینی

می­گوید کنش­ها قابل قبول یا درست آنهایی هستند که علایق شخصی و منافع یک شخص مشخص که بوسیله همان نفر تعریف می­شوند، تامین نماید. بنابراین دریک فرایند تصمیم گیری یا رفتاری یک فرد خود بین گزینه ای را انتخاب خواهدکرد که حداکثر سهم تامین منافع و  علایق او را در بر داشته باشد

نوع فلسفه اخلاقی

شرح

فلسفه اخلاق سودمندگرایی

 می­گوید کنشهای قابل قبول یا درست آنهایی هستندکه منافع یا حداکثر خوبی را برای بیشتر افراد را به ارمغان بیاورد. برمبنای این فلسفه اغلب آنالیز هزینه منفعت برای تمام طرفها انجام می­شود. همچنین بر مبنای نتیجه نهایی رفتارها یا تصمیمات افراد ارزیابی شده و توجهی به نیات و قصد افراد از انجام کارها ندارند. 

فلسفه اخلاقی عدالت و انصاف

به ارزیابی اخلاقی رفتارها بر مبنای انصاف در اشکال مختلف آن می­پردازد. به عنوان مثال عدالت توزیعی بر مبنای اطمینان از توزیع مطمئن نتایج خروجی ها یا محصولات استوار است. عدالت رویه­ای تمرکزخود را بر فرایند و فعالیت های قرار می­دهند که خروجیها یا نتایج را تولید می­نماید و عدالت مراوده ای و ارزیابی فرایندهای ارتباطی منصفانه می­پردازد.

فلسفه اخلاق نسبیت گرا

ارزیابی کنش­های اخلاقی را به صورت ذهنی بر مبنای عرفی که توسط خودشان یا دیگران به کار می­رود، ارزیابی کرده و سعی در ایجاد نوعی اجماع پیرامون آن دارند.


ادامه جدول شماره 2

منبع: (فرل و فردریش ، 2002)

Martyr Motahari view of good and evil is like being and nothingness , but essentially good and evil are the same , but it is not . Wherever mention goes bad , you re down to a lack of work .is bad , not the other direction . Our ignorance, poverty and death, we know evil . They re naturally curious and dimension . Bite , predators , bad germs and pests know. These are not by nature , but you are not required to Vdmnd . Ignorance , not lack of knowledge. Science is a reality and Kmalhqyqy but ignorance is not true . ( Kowsar , 1377 ) work on moral and ugly traits are also the same . Oppression is bad because it violates the rights of the oppressed . If you take away someones right to education and training not to let her cruel and evil because it is hindered by the lack of excellence and virtue . ( Kowsar , 1377 )


Therefore, the issue of ethics Motahari as worship . Humans have two types of appearance and inner consciousness of consciousness ( consciousness neglected Nh ) is. Work ethic that man consciously or unconsciously doing that kind of worship lies, leading to differences in theology human beings , conscious stage . ( Reza Zadeh Khsrvyh , 1386 ) so as prophets .


 


1 : Uncategorized Ferrell and Friedrich in moral philosophy


Moral philosophy

Description

Moral imperative - sociological

Keeping the focus on individual rights and motivation , intention, intentions and values ​​that guide behavior in a mans choice . Of course it is , without particular attention to the results . This philosophy is based on the premise that individuals have certain absolute rights to privacy must be maintained

Final ethos

Ghaytgra Ethics explains that actions are morally right that can lead to favorable outcomes such as profits and interest Aghna’

Virtue ethics -based

Assumes that moral principles to a particular situation can be described based on the response of structures to dynamic cultural forms , or rules do not change for different people . The moral objective questions in this form are planning : deciding whether a person or property " good moral " is that it has taken appropriate

Philosophy of egoism

He accepted practices or correct personal interests and the interests of those same people are defined by a specific person , needs. So a decision process or behavior of a person would choose the option that most interests him is to supply contribution

Moral philosophy

Description

Utilitarian ethics

 He squeezed the benefits of those actions acceptable or true or good for the most people bring up . Based on this philosophy, most cost-benefit analysis is carried out for all parties . The end result of actions or decisions based on individual assessment and attention to the intentions and plans of people do not.

The moral philosophy of justice

The moral evaluation of behavior based on fair dealing in its various forms . For example, distributive justice based on the reliability of the results, outputs or products distribution firm . Tmrkzkhvd procedural fairness into the process and activities that will generate the outputs or results and interactional justice and fair assessment of the communication process are explored.

Relativism Ethics Oriented

To assess subjectively based on common ethical practices that are used by themselves or others , to evaluate and try to build a consensus around it.Continued Table 2.


Source: ( Ferrell and Friedrich , 2002 )

 دانلود فايل : theoric10.pdf ( 150KB )


٢٣:٤٩ - 1397/07/08    /    شماره : ١٢٠٨٤    /    تعداد نمایش : ٩٤٨خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد