نرمی و مدارا بر امری قرار نمی گیرد، مگر آن که آن را لطیف و زیبا می کند؛ و از امری جدا نمی شود، مگر آن که باعث ناروایی و زشتی آن می گردد-پیامبر اکرم (ص)
منو اصلی
مدلهاي مفهومی مدیریت اخلاق گرا

مبانی اخلاق حرفه ای در سازمان-بخش 4..
.The theoretical basis of professional ethics in the organization - Part 4
  متن کامل >>
معرفی مقاله اخلاق حرفه ای .................. Introducing the Articles.Professional ethics..
معرفی مدل های اخلاقی -بخش 2...2.Introducing ethical models - Section
مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم گیری اخلاقی) نقش محور Ethical dilemma analysis (ethical decision making) role-based
  متن کامل >>
  متن کامل >>

معرفی مدل های اخلاقی -بخش 13.. 13.Introducing ethical models - Section
مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه Ethical management model based on the concepts of Arafa prayer
  متن کامل >>

معرفی مدل های اخلاقی بخش 8.....Introducing ethical models - Section 8
مدل چهارمرحله ای تصمیم گیری اخلاقی و عوامل موقعیتی موثر بر آن The four-step model of ethical decision making and situational factors that influence
  متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد