امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > معرفی مدل های اخلاقی-بخش 14


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی مدل های اخلاقی-بخش 14

مدل حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای مکارم الاخلاق، از منظر متمایز و تازه ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. به منظور دستیابی به مدل حاضر نیز جهت سازمان دهی داده های حاصل از دعای مکارم الاخلاق، از نرم افزار خاص آنالیز داد ه ‏هاي کیفی-2012 MaxqdA2 استفاده شده است.

یافته های این مدل پیشنهادی ابعاد مدیریت اخلاق گرا را در پنج درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بربادری، کمال گرایی، شنوایی و پاسخگویی ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق گرا" با ویژگی های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است.

دانایی به عنوان یک درون مایه مستقل بر مدیریت اخلاق گرا اثر مستقیم دارد و تمامی مفاهیم مدیریتی مغرب زمین و مفاهیم معرفت دینی ما بر آن صراحت دارد. به طوریکه از دل داده ها، اطلاعات، دانش، خرد و حکمت  زاده می شود و اساساً نادیده گرفتن آن به مرگ هر سیستم مدیریت حتی غیراخلاق گرا منجر می گردد. از سوی دیگر دانایی بر بُعد حلم یا بردباری اثر مستقیم دارد و شرط لازم آن است. شخصی می تواند داعیه ی بردباری داشته باشد که قبلاً به چیزی علم پیدا کرده باشد.

توانایی به عنوان دومین درون مایه مدیریت اخلاق گرا مطرح می باشد. توانایی مجموعه ای از دانش، مهارت، شایستگی و ملکات اخلاقی درون زادشده ی فردی و سازمانی و اجتماعی را در بر می گیرد. علاوه بر آنکه توانایی از ارکان اصلی  مدیریت و رهبری می-باشد، این درون مایه، بر درون مایه ترکیبی بردباری یا حلم نیز اثر مستقیمی دارد. بطوریکه فقط شخص توامان زمانیکه دانایی و توانایی بر عمل، بیان و یا نشر موضوعی را داشته و خویشتن داری پیشه نماید، می تواند همراه با داشتن ابعاد شخصیتی یا سازمانی دیگری نظیر قدرت چشم پوشی و رازداری، توان بخشندگی و مهرورزی، صفت برگشت پذیری و ملکه قدرشناسی و توانایی فرو خوردن خشم یا کظم غیض در خود ادعای حلم یا بردباری نماید.با این توضیح و با کمترین تردیدی است که بردباری حاصل ، و در کنار دانایی و توانایی اولین درون مایه کاملاً اختصاصی مدیریت اخلاق گرا می شود.

کمال گرایی نیز از درون مایه های اختصاصی دعای مکارم الاخلاق است که به نوبه خود متشکل از مولفه های عدالت ورزی، حق گرایی، توفیق دهی، چشم پوشی و.... می باشد. در واقع کمال گرایی هم عرض تعالی گرایی درسیستم های مدیریت جدید می-باشد و تلاشی متوازن، پایدار در مسیر جاده بی منتهای کیفیت می باشد. عنصری که در کنار مسئولیت اجتماعی رونق بخش اخلاقیات در زندگی انسان مدرن شود.

شنوایی و پاسخگویی دیگر مولفه اختصاصی مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر دعای مکارم الاخلاق می باشد که اهمیت مسئول بودن در برابر وظایف و پاسخگویی در برابر مسئولیت ها در دو سطح فردی و اجتماعی را به ذهن متبادر می کند لیکن معنای عیمق تر آن در زیر ساخت روان شناختی مستتر است که رهبر یا مدیر اخلاق گرا وا می دارد تا با شنوایی و با همنوایی بیشتر اعتماد  و همگرایی بشتر را برای سیستم مدیریتی خود به ارمغان آورد. در ذیل چنین درون مایه ای است که رهبر اخلاق گرا علاوه بر اختیارات مسئولیت شنیدن و پاسخگویی به نواهای درون سازمان را پیدا می نماید.

مدل مفهومی پیشنهادی به شرح شکل صفحه بعد خواهد بود:

 

شکل شماره 24: مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای مکارم اخلاق 

منبع: پیشنهادی محقق

The present model is an interactive relationship with each other servants of the Lord s Prayer , with a focus on Makarem al-Akhlaq , from the perspective of a distinctive and fresh  scrutinize the data. Based on this model for ethical management based on an epistemological assumption is recognized using qualitative content analysis . For the present model to the data   rate from Dua Makarem al-Akhlaq , special software to analyze qualitative    -2012 MaxqdA2 be used.

 

   ethics management -oriented aspects of the proposed model in five theme or themes as knowledge , ability, Brbadry ,  oriented perfectionism , hearing and answer , in the form of " moral management model oriented   characteristics of effectiveness , oriented pragmatism and the province has to offer .

Knowledge as an independent theme -oriented management has a direct effect  ethics and all our religious knowledge management implications of the West and its implications are clear . As the heart  data , information , knowledge, wisdom, and wisdom is born  basically ignoring it can lead to death -oriented management system   even be immoral . The direct effect of intelligence on the patience or tolerance is a necessary condition for it.   can claim to be a tolerant person who already have knowledge of what is.

Ability as the second theme -oriented management, ethics   posed to be . Ability to  set of knowledge, skills , competence and ethical Mlkat the individual and the social and organizational Zadshdh   over the place . In addition to being a key element of management and leadership ability - be it theme , the combined themes of tolerance or patience has direct effect .Queen of gratitude and the ability to eat and swallow your anger or Kzm Ghyz the patience or fortitude to claim . , with this explanation is that the patient achieved with little hesitation , and with the knowledge and ability to manage the first customizable themes ethics is   -oriented .

Kamal Dua Makarem al-Akhlaq  integration of specific themes , which in turn consists of making equity component , right -oriented , success rate , and ignore .... you are  . Indeed, excellence -oriented perfectionism within the new management system  - and an attempt to balance ,  quality is extremely stable on the road . The next element in the life of modern man is ethical social responsibility boom .

underlying psychological infrastructure is oriented leaders ethics   tempts to hearing more reliable and convergence and conformity to their management system to bring more . The following is a leader in such themes  ethical responsibility of the authority to hear and respond to tones within the organization find  .

The proposed conceptual model to describe the shape of the next page :

 

Figure 24 : ethical management model based on the concepts of Ethics Makarem Prayer

Source: Research Proposal

 دانلود فايل : professional_ethics_model_part_14.pdf ( 229KB )


٠٧:٤٠ - 1398/11/17    /    شماره : ١٠٧٩١    /    تعداد نمایش : ١٧١٧خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد