امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان


  چاپ        ارسال به دوست

مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان


ادبیات موضوع:

  تعریف اخلاق:

واژه اخلاق به معنی خویها جمع خُلق میباشد. خُلق در لغت به معنی خوی، سجیه، طبع و عادت است. (عمید، 1360) بر اساس دیدگاه شخصی میتوان گفت اخلاق مجموعه ای از اصول میباشد که شخص از طریق آن تشخیص میدهد که آیا یک فعالیت خوب است یا بد؟ (کولینز، 2009) و از جهت دیگر میتوان گفت اخلاق جنبهی بررسی و ممیزی داشته و  اخلاق را به معنای بررسی و توصیف فعل صحیح تعریف نمود و مفهومی نزدیک به رفتار انسانی و تصمیم گیری در مورد برخورد مناسب با سایرین دانست. (گاوایی، 2010)

بنا بر اجماع تعاریف متعدد و با توجه به هدف پژوهش حاضر میتوان گفت اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به‏عنوان اصول اخلاقی می‏پذیرد یا به عبارت دیگر قالبی روحی برای انسان، که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه ساخته می‏شود. در واقع اخلاق چگونگی روح انسان است و بر این اساس با آداب و رسوم مرسوم در جوامع تفاوت دارد، چرا که آداب و رسوم یک سلسله قراردادهای صرف می‏باشند که ربطی به ملکات و خلقیات و قالبهای روحی درونی ندارد .(شهید مطهری، 1381) چنانچه فیض کاشانی معتقد است ادب دو مرتبه دارا میباشد: ادب ظاهری و ادب باطنی. وی عقیده دارد آداب ظاهری بیانگر آداب باطنی(ملکات) میباشند.(رکاوندی،1390)

همانگونه که در فصل یک ذکر شد، از منظر این مطالعه اخلاقیات به عنوان فرایندی تلقی میگردد که مدیران اخلاقگرا در طی تصمیمگیری خود اصول ارزشی و اخلاقی را بطور شفاف در رفتارِ(استاندارد شده) خود در نظر میگیرند. اخلاقیات زمانی قابلیت مدلسازی و نظریهپردازی پیدا خواهد نمود که جنبهی کاربردی و عملیاتی داشته باشد. بدین منظور بحث به حوزهی اخلاق کاربردی  وارد میشود، لیکن به منظور ورود به این سرفصل نیازمند درک مفهوم علم اخلاق و فلسفهی اخلاق میباشیم.

   علم اخلاق:

علم اخلاق دانشیاست که به آدمی میآموزد که خُلقهای پسندیده و خویهای ناپسند کدامند، راه پیراستن نفس از خلقهای ناپسند چیست؟ و روش آراستن نفس به سجایای پسندیده کدام است؟ امر اخلاقی نزد عالمان اخلاق مسلمان همان آراستن نفس به خلقهای پسندیده است. نزد ایشان فعل پسندیده در واقع وسیلهای برای تحقق صفات راسخ نیکو در جان آدمی است. البته این دیدگاه ریشه در انسان شناسی خاص این عالمان دارد که معتقدند، گوهر وجود آدمی نفس اوست و کمال او در پرتو کمال جان او شکل می گیرد.(شیروانی،1385) علم اخلاق علمی است که از انواع صفات خوب و بد بحث میکند، صفاتی که ارتباط با افعال اختیاری انسان و کیفیت اکتساب این صفات و یا دور کردن صفات رذیله دارد. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است و از آن جهت برای انسان قابل اکتساب یا قابل اجتناب میباشد.(مصباح، 1381) علم اخلاق علمی است که دستورالعمل-های کلی برای زیستن مقدس، متعالی و ارزشمند را مورد بحث قرار می‏دهد. به عبارت دیگر علم اخلاق، علم قالبهای کلی چگونه زیستن متعالی و با قداست می‏باشد. این چگونگی، هم شامل رفتار می‏شود و هم شامل ملکات نفسانی، یعنی انسان باید چگونه رفتار کند و چگونه ملکاتی باید داشته باشد تا زیستن او با ارزش باشد. ملکاتی مانند عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت و ... نمونههای آن میباشند.(شهید مطهری، 1372)  

با توجه به کتاب‏های اخلاقی چون جامع السعادات، معراج السعاده و... می‏توان گفت که علم اخلاق از دیدگاه عالمان مسلمان علمی است که از انواع صفات خوب و بد بحث کرده، آنها را مورد شناسایی و تعریف و تبیین قرار داده، کیفیت اکتساب صفات خوب و فضایل را و نیز چگونگی زدودن صفات رذیله را بیان کرده است. بنابراین مفهوم میتوان گفت علم اخلاق عبارت از صفات خوب و روش کسب آنها و صفات بد و راه زدودن آنها است؛ این صفات خوب و بد از آن جهت که با افعال اختیاری انسان مرتبط هستند، در علم اخلاق مورد نظر می‏باشند. غایت علم اخلاق رساندن انسان به کمال و سعادت جاودان و منزل مقصودی است که برای رسیدن به آن خلق شده است. چنانکه بیان شد در معرفت دینی، علم اخلاق یکی از شعبه‏های فلسفه به معنای عام آن بوده است. (خواص،1381)

تعداد زیاد تئوری موجود در ارتباط با مطالعه اخلاقیات (علم اخلاق) معمولاً در سه دسته بندی اصلی مطرح میشوند که شامل اخلاقیات تئوریک (فلسفه اخلاق)، دسته دوم اخلاق عملی (کاربردی) و اخلاقیات مقارن میباشند.(مهدویکنی ، 1390) دو طبقه بندی اول مرتبط با این مطالعه میباشند، اگرچه کاربرد اخلاق در فضای کسب وکار و رفتار حرفهای از ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر برخوردار است. اخلاقیات نظری دغدغه مطالعه زبان اخلاقی و کاربرد آن در نُرمها و منطق توجیه تصمیمات اخلاقی (آنگونه که هست) را دارد (کیتچنر ، 2000). در نقطه مقابل آلموند بیان میکند اخلاقیات کاربردی درگیر استفاده از اصول و بصیرت و بینشهای فراهم شده از اخلاق هنجاری و اخلاقیات پایه برای رفع و رجوع یک موضوع بحث برانگیز اخلاقی و موارد مسئله برانگیز از منظر اخلاقیات میباشد.(آلموند ، 1995) برای اهداف این پایاننامه، اخلاق کاربردی همچنین شامل مطالعه و ارزیابی اعتقادات اخلاقی و کنشهای درون یک فضای کسب وکار یا حرفه مشخص است. این شامل: مطالعه چگونگی اخذ تصمیمات اخلاقی واقعی توسط افراد، چگونگی رفتار متقابل مردم نسبت به همدیگر و توسعه قاعدههای توجیهی برای رفتار مدیران میباشد. (کیتچنر ، 2000)

لذا در ادامه به شرح مختصری از اخلاق تئوریک (فلسفه اخلاق) و اخلاق کاربردی که موضوع اصلی مورد توجه در پژوهش پیش رو میباشد، میپردازیم.

ادامه دارد

Martyr Motahari view of good and evil is like being and nothingness , but essentially good and evil are the same , but it is not . Wherever mention goes bad , you re down to a lack of work .is bad , not the other direction . Our ignorance, poverty and death, we know evil . They re naturally curious and dimension . Bite , predators , bad germs and pests know. These are not by nature , but you are not required to Vdmnd . Ignorance , not lack of knowledge. Science is a reality and Kmalhqyqy but ignorance is not true . ( Kowsar , 1377 ) work on moral and ugly traits are also the same . Oppression is bad because it violates the rights of the oppressed . If you take away someones right to education and training not to let her cruel and evil because it is hindered by the lack of excellence and virtue . ( Kowsar , 1377 )


Therefore, the issue of ethics Motahari as worship . Humans have two types of appearance and inner consciousness of consciousness ( consciousness neglected Nh ) is. Work ethic that man consciously or unconsciously doing that kind of worship lies, leading to differences in theology human beings , conscious stage . ( Reza Zadeh Khsrvyh , 1386 ) so as prophets .


 


1 : Uncategorized Ferrell and Friedrich in moral philosophy


Moral philosophy

Description

Moral imperative - sociological

Keeping the focus on individual rights and motivation , intention, intentions and values ​​that guide behavior in a mans choice . Of course it is , without particular attention to the results . This philosophy is based on the premise that individuals have certain absolute rights to privacy must be maintained

Final ethos

Ghaytgra Ethics explains that actions are morally right that can lead to favorable outcomes such as profits and interest Aghna’

Virtue ethics -based

Assumes that moral principles to a particular situation can be described based on the response of structures to dynamic cultural forms , or rules do not change for different people . The moral objective questions in this form are planning : deciding whether a person or property " good moral " is that it has taken appropriate

Philosophy of egoism

He accepted practices or correct personal interests and the interests of those same people are defined by a specific person , needs. So a decision process or behavior of a person would choose the option that most interests him is to supply contribution

Moral philosophy

Description

Utilitarian ethics

 He squeezed the benefits of those actions acceptable or true or good for the most people bring up . Based on this philosophy, most cost-benefit analysis is carried out for all parties . The end result of actions or decisions based on individual assessment and attention to the intentions and plans of people do not.

The moral philosophy of justice

The moral evaluation of behavior based on fair dealing in its various forms . For example, distributive justice based on the reliability of the results, outputs or products distribution firm . Tmrkzkhvd procedural fairness into the process and activities that will generate the outputs or results and interactional justice and fair assessment of the communication process are explored.

Relativism Ethics Oriented

To assess subjectively based on common ethical practices that are used by themselves or others , to evaluate and try to build a consensus around it.Continued Table 2.


Source: ( Ferrell and Friedrich , 2002 )


 دانلود فايل : theorict_1.pdf ( 291KB )


١٦:١٠ - 1398/04/07    /    شماره : ١٢٦١٨    /    تعداد نمایش : ١٢٨٤خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد